Om CPH Outdoor / Vedtægter

Vedtægter CPH Outdoor

Vedtægter for foreningen CPH Outdoor.

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er CPH Outdoor.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at tilbyde friluftsoplevelser for foreningens medlemmer, herunder særligt fokus på børn og unge. Målet er at skabe og udbygge kendskab til oplevelser i natur og friluftsliv.


§ 3. Medlemskab
§ 3. 1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
Der er to typer medlemskab i foreningen:
 Foreningsinstruktører over 18 år, der er medlem af foreningen med henblik på at opfylde foreningens formål.
Medlemmer der deltager på et af foreningens kontinuerlige hold.

§ 3.2 Som instruktør i foreningen kan man kun udbyde aktiviteter, hvor der gælder uddannelses- og sikkerhedsnormer, som fx kano, kajak, træklatring, hvis man er uddannet og godkendt som instruktør i den pågældende aktivitet. 

§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
stk. 1. Hvis et medlem ønsker at blive udmeldt, sker dette ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.

§ 4.3 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.4 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvert medlemskab giver ret til én stemme. Stemmeretten for medlemmer under 18 år overgår til medlemmets forældre/værge.

§ 4.5 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.6 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse og minimum én suppleant
6. Valg af revisor
7. Planlægning af næste års aktiviteter
8. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer.

§ 5.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år, der er forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer/sekretær, menigt bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.4 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.